สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.)


มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ

 

สถิติผู้รับการคุ้มครอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

 สัญชาติ  ผู้เสียหาย  ผู้ปนะสบปัญหา  รวม
 2  -  2
 2  2

-

 1  1
 รวม  2  3  5

กิจกรรมของหน่วยงาน

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ(บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน

 

 

 

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ(บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม ผ่านระบบ ZOOM MEETING

 

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ZOOM การใช้สมุดพกครอบครัว

 

 

กิจกรรม "กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย"

แผนเผชิญเหตุ

จดหมายข่าว

 

Visitors: 16,973