สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ

 

สถิติผู้รับการคุ้มครอง

ประจำเดือน กันยายน 2564

 

 สัญชาติ  ผู้เสียหาย  ผู้ประสบปัญหา  รวม
 2  -  2
 1  1

-

 1  1
 รวม  2  2  4

กิจกรรมของหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
พม.สุราษฎร์ธานี (One home) ครั้งที่ 7/2564

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชุดพวงมาลัย บริวารของศาลพระภูมิ เจ้าที่

 

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผอ.สคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ณ สนง.สสว.10

 

แผนเผชิญเหตุ

จดหมายข่าว

 

Visitors: 19,620