สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ

 

สถิติผู้รับการคุ้มครอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

 สัญชาติ  ผู้เสียหาย  ผู้ประสบปัญหา  รวม
 2  -  2
 1  1

-

 1  1
 รวม  2  2  4

กิจกรรมของหน่วยงาน


เจ้าหน้าที่ประดับธงแนวรั้วหน้าสถานฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

 

  

เจ้าหน้าที่ประดับธงแนวรั้วหน้าสถานฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

 

ทีมบ้านศรีสุราษฎร์ ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2564

ทีมบ้านศรีสุราษฎร์ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามฟุตบอลเพื่อเตรียมปลูกดอกไม้

เพื่อมุ่งสู่การเป็น Happy Shelter บ้านศรีสุราษฎร์


แผนเผชิญเหตุ

จดหมายข่าว

 

Visitors: 18,484