เกี่ยวกับเรา

       สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเรียกว่า (บ้านศรีสุราษฎร์) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2543 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 โดยมีชื่อว่า  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ต่อมามีการปรับโครงสร้างภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้  จึงย้ายโอนไปสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์             (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีหน้าที่ให้การคุ้มครองเด็กและสตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2551) และบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การคุ้มครองหญิงและเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งขยายการคุ้มครองครอบคลุมไปถึงหญิงและเด็กหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ถูกหลอกบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น อีกทั้งให้การคุ้มครองหญิงและเด็กหญิงที่เข้ารับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 อีกด้วย

                                                                                                                                


  • แผ่นพับ_๑๗๐๙๐๕_0016.jpg
    “เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม สู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ” --------------------- ค่านิยมองค์การ.. “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาท...

  • พม11.jpg
    คุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบและรูปแบบการดำเนินงาน คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ส่งกลับ และคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและแก...
Visitors: 8,902