ความเป็นมา

บ้านศรีสุราษฎร์เดิมชื่อ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านศรีสุราษฎร์)  สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2543 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

ต่อมามีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้จัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขึ้น และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก อำนาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเครือข่ายในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ค้าประเวณี และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

 

ปัจจุบันใช้ชื่อว่า สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัด กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีภารกิจเป็นสถานรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้การคุ้มครองเด็กและสตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันยังคงปฏิบัติภารกิจให้การคุ้มครองหญิงและเด็กหญิงที่เข้ารับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

 

                                                                                                                                

Visitors: 19,624