โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ

 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ จำนวน ๕ รุ่น  :-

-รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ภัตตาคารป๊อปอาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนอาหารคุ้มท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

-รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

-รุ่นที่ ๔ ในวัน๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ เนเจอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

-รุ่นที่ ๕ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมริเวอร์ เนเจอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Visitors: 2,568