ประชุม Case Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

** วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวสิริโสภา เตียนสำรวย ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองฯ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม Case Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้รับฯ ตามวิธีการจัดการรายกรณี( Case Management)

Visitors: 7,311