Web Conference

:-   วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   นางสาวสิริโสภา เตียนสำรวย ผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมประชุม Web Conference  หารือแนวทางการอพยพผู้เสียหายฯ ในสภาวะฉุกเฉิน  การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กับ   สคม. ระนอง และ สคม. สงขลา


 • 92017405_1076834609348362_301280840439037952_o.jpg
  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีทีมงานที่เข้มแข็งจากมูลนิธิกุศลศรัทธา อ....

 • 61300.jpg
  :- สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ ตรวจวัดไข้ตามมาตรการ และเฝ้าระวังการระบาดของโรค โควิด-๑๙ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เสียหายฯ

 • S__1220617-k1.jpg
  เจ้าหน้าที่ สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ รายงานผลการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยลดความแออัดของบุคลากรในสถานที่ทำงานลงในวันที่ ๑ เมษา...

 • 83484580_1026121477753009_9198741945600442368_o.jpg
  **ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับฯ บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานคุ้มครองฯ ให้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้รับฯ
Visitors: 7,783