ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม

* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..

    -บันทึกข้อความประกาศ..

    -รายละเอียดการรับสมัคร..

*่ "กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ศทส.สป.พม." ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลตามแบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับบุคลากร  กระทรวง พม.  -->ที่  goo.gl/MZaCr9 หรือ สแกน QR Code ..ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

..

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 

Visitors: 4,656