ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม

* ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

    -บันทึกข้อความประกาศ..    -รายละเอียดการรับสมัคร..

..

*่ "กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ศทส.สป.พม." ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลตามแบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับบุคลากร  กระทรวง พม.  -->ที่  goo.gl/MZaCr9 หรือ สแกน QR Code ..ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

..

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 

 ..

                                                                               *ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

                                                                                 -บันทึกข้อความประกาศ

                                                                                 -รายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร1-8

                                                                                 -รายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร9-20

                                                                                 ..

                                                                                *ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ฯ เพื่อเลือกสรรเป็น พนง.ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ  File1..   File2..  

                                                                                *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ..

                                                                                 *ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)..

                                                                                 .. 

                                                                               * ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                                    -บันทึกข้อความประกาศ..    -รายละเอียดการรับสมัคร..   

                                                                        *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านคนสวน

                                                                         * ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านคนสวน

 

    ..

Visitors: 9,017