ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

....**ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

1.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

2.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า

3.จ้างเคลื่อนย้ายตู้อเนกประสงค์

4.จ้างซ่อมรถยนต์ นข 2591 สฎ.

5.จัดซื้อชุดเครื่องเสียง

6.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า

7.จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์โครงการจิตสาธารณะ

8.จ้างเหมารถตู้

9.จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์ฯ

10.จัดซื้อรถบันทุกดีเซล ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเเหล็ก, TOR..

11. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น

12.จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานแผนกเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

13.จัดจ้างงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

15.ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.. 

17.จ้างงติดตั้ง สาย LAN พร้อมอุปกรณ์และสายสัญญาณอาคารสำนักงานชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

18.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว้คงคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับผู้ใช้บริการ และแผนกฝึกอาชีพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

20.จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ครุภัณฑ์ พส/สปป/-08/13-01-03/2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

21.จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า รหัส ครุภัณฑ์ พส/สปป-08/13-01-03/28/2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

22.จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๔๙๙๒ สฎ. ระบบหม้อน้ำรั่วตรงตะเข็บด้านบนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. 

23.จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 24.จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายไดhตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้า มนุษย์ ..

25.จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

26.ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

27.จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส สค130103/8/2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

28.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2591 สฎ. ยางล้อรถเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน และระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าหมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจําเดือนมกราคม๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

30.จ้างเหมารถยนต์เอกชน(รถยนต์ตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน) ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

31.จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

32. จ้างตรวจเชคและซ่อมแซมสายโทรศัพท์ ภายในหน่วยงาน และระบบสายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

33. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองไว้คงคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

34. จ้างทำโลโกติดผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

35. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

36. ซื้อวัสดุ สำหรับจัดโครงการค่ายสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

37.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศึกษาธรรมชาติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล 3427 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ผู้รับการสงเคราะห์(Rohingya) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40.จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข ครุภัณฑ์ พส/สปป-36/03-01-03/28/2550  100000005479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหมายเลขครุภัณฑ์ สส/สปป ๐๘/๐๘/๐๑/๑๔/๑/๒๕๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล 7454 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.จัดซื้อต้นไม้สำหรับจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44.จัดจ้างดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ฝึกอาชีวบำบัดแผนกเสริมสวย ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46.ซื้อผ้าประดับเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

48.ซื้อมุ้งครอบให้แก่กลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นในสภาวะไม่ปกติ(Rohingya) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

49.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ด้านการศึกษา และวัสดุเครื่องแต่งกายของผู้รับการคุ้มครองศึกษาภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

50.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

51.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภายอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสูทกรรม   ใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพและของใช้ผู้ใช้บริการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58.ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข 7435 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4992 สฏ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 41-5090 กทม. ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 7454 สฏ. เครื่องยนต์ขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองตามภารกิจหลักและผู้รับการคุ้มครองโรฮิงญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64. ซื้อชุดไทยให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65. จ้างเหมารถบัส ขนาด 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0836 สุราษฎร์ธานี (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองตามภารกิจหลักและผู้รับการคุ้มครองโรฮิงญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดต่อในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศึกษาธรรมชาติรุ่นที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ต่างๆภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70.ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71.จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2591 สฏ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72.ซื้อของใช้เด็กอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73.จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส พส/สปป-08/13-01-03/29/2554  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพจำนวน 4 แผนก และ วัสดุของใช้ผู้รับ เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75.ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมเรือนนอนและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

76.ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77.จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและป้ายไวนิลรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

78.ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมเรือนนอนและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79.ซื้อผ้าใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80.จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ พส/สปป-08/13-01-22/3/2557  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81.ซื้อไฟฉาย ที่ตั้งทีวีและกล่องดิจิตอลทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพ จำนวน 4 แผนก และวัสดุของใช้ผู้รับฯ เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83.ซื้อวัสดุงาน เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เลื่ยยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว  จำนวน 1 ตัว

87.ประกวดราคาซื้อขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)..

88.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..

Visitors: 9,016