ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..
 2. ประกวดราคาซื้อขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)..
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เลื่ยยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว  จำนวน 1 ตัว
 6. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
 7. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า
 8. จ้างเคลื่อนย้ายตู้อเนกประสงค์
 9. จ้างซ่อมรถยนต์ นข 2591 สฎ.
 10. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
 11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า
 12. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์โครงการจิตสาธารณะ
 13. จ้างเหมารถตู้
 14. จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์ฯ
 15. จัดซื้อรถบันทุกดีเซล ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเเหล็ก, TOR..
 16. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น
 17. จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานแผนกเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 18. จัดจ้างงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 20. ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.. 
 22. จ้างงติดตั้ง สาย LAN พร้อมอุปกรณ์และสายสัญญาณอาคารสำนักงานชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 23. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว้คงคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับผู้ใช้บริการ และแผนกฝึกอาชีพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 25. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ครุภัณฑ์ พส/สปป/-08/13-01-03/2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 26. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า รหัส ครุภัณฑ์ พส/สปป-08/13-01-03/28/2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 27. จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๔๙๙๒ สฎ. ระบบหม้อน้ำรั่วตรงตะเข็บด้านบนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. 
 28. จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 29. จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายไดhตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้า มนุษย์ ..
 30. จัดซื้อวัสดุในการอบรมโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..
 31. ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 32. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส สค130103/8/2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 33. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2591 สฎ. ยางล้อรถเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน และระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าหมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจําเดือนมกราคม๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 35. จ้างเหมารถยนต์เอกชน(รถยนต์ตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน) ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 36. จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 37. จ้างตรวจเชคและซ่อมแซมสายโทรศัพท์ ภายในหน่วยงาน และระบบสายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 38. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองไว้คงคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 39. จ้างทำโลโกติดผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 40. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 41. ซื้อวัสดุ สำหรับจัดโครงการค่ายสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 42. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศึกษาธรรมชาติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 43. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล 3427 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 44. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ผู้รับการสงเคราะห์(Rohingya) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 45. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข ครุภัณฑ์ พส/สปป-36/03-01-03/28/2550  100000005479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหมายเลขครุภัณฑ์ สส/สปป ๐๘/๐๘/๐๑/๑๔/๑/๒๕๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 47. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล 7454 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 48. จัดซื้อต้นไม้สำหรับจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 49. จัดจ้างดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 50. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ฝึกอาชีวบำบัดแผนกเสริมสวย ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 51. ซื้อผ้าประดับเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 52. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
 53. ซื้อมุ้งครอบให้แก่กลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นในสภาวะไม่ปกติ(Rohingya) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 54. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ด้านการศึกษา และวัสดุเครื่องแต่งกายของผู้รับการคุ้มครองศึกษาภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
 55. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
 56. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภายอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 57. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 58. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 59. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสูทกรรม   ใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพและของใช้ผู้ใช้บริการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนแผนกโภชนาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 62. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 63. ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 64. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข 7435 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 65. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4992 สฏ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 66. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 41-5090 กทม. ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 67. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 7454 สฏ. เครื่องยนต์ขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 68. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองตามภารกิจหลักและผู้รับการคุ้มครองโรฮิงญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 69. ซื้อชุดไทยให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 70. จ้างเหมารถบัส ขนาด 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0836 สุราษฎร์ธานี (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 71. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของใช้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองตามภารกิจหลักและผู้รับการคุ้มครองโรฮิงญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 72. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดต่อในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 73. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศึกษาธรรมชาติรุ่นที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 74. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ต่างๆภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 75. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 76. จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2591 สฏ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 77. ซื้อของใช้เด็กอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 78. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส พส/สปป-08/13-01-03/29/2554  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 79. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพจำนวน 4 แผนก และ วัสดุของใช้ผู้รับ เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 80. ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมเรือนนอนและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
 81. ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองไว้คงคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 82. จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและป้ายไวนิลรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
 83. ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมเรือนนอนและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 84. ซื้อผ้าใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 85. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ พส/สปป-08/13-01-22/3/2557  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 86. ซื้อไฟฉาย ที่ตั้งทีวีและกล่องดิจิตอลทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 87. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุใช้ประจำแผนกฝึกอาชีพ จำนวน 4 แผนก และวัสดุของใช้ผู้รับฯ เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 88. ซื้อวัสดุงาน เพื่อสำรองไว้คงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Visitors: 9,532