โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

:- นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(การฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน) การทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาวัดท่าเสวียด ต. ท่าเสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

Visitors: 4,656