ตรวจวัดไข้ตามมาตรการ และเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙

      :- สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ ตรวจวัดไข้ตามมาตรการ และเฝ้าระวังการระบาดของโรค โควิด-๑๙  ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เสียหายฯ

Visitors: 7,783