โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

         สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้กลไก One Home ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ หาดยาว เบย์วิว รีสอร์ท (Haadyao Bayview Resort) อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย 5P ด้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี(One Home) เข้าใจกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายฯ และเห็นความสำคัญของการทำงานแบบภาคีเครือข่าย เพื่อให้สถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่ง มีกระบวนงานในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายฯแบบบูรณาการความร่วมมือ โดยใช้กลไก One Home & One Plan ภายในจังหวัด และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์ด้านการป้องกันปราบปรามและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดโครงการ

Visitors: 4,656