วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม สู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ”

 

 ---------------------

 

 

ค่านิยมองค์การ..       “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

Visitors: 8,902