หนังสือเวียนที่ควรรู้

หนังสือเวียนกระทรวง

http://www.dop.go.th/th/news/14

หนังสือเวียนกองต่อต้านการค้ามนุษย์

 

โครงสร้าง บทบาทและภารกิจหน้าที่ สคม.ใหม่

https://drive.google.com/drive/folders/1oRyk15W0GU2kwjrf0lSaX4j5ayojtBKj?usp=sharing

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

https://drive.google.com/drive/folders/1g6NZjaGKIlWBO28lr4vM4V5kKyYWAiSP?usp=sharing

Visitors: 19,624